Regulamin do pobrania

Plakat do pobraniaREGULAMIN KONKURSU
„Co ciekawego dzieje się lub szykuje w mojej okolicy?”
(AMO 2009)

§ 1.
Organizator
Organizatorem konkursu pn. "Co ciekawego dzieje się lub szykuje w mojej okolicy?" (dalej Konkurs) jest Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” , z siedzibą w Lubaszu, ul. Wakacyjna 6, (kod pocztowy: 64-720), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, (dalej Stowarzyszenie)

§ 2.
Temat i cel Konkursu
1)    Tematem Konkursu są możliwości i sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież z terenów Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.
2)    Celem Konkursu jest promowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, zachęcanie młodzieży do podejmowania własnych oddolnych inicjatyw oraz dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami i doświadczeniami.
3)    W ramach konkursy ogłaszane są dwie kategorie. Pierwsza - na najlepszy artykuł o lokalnym wydarzeniu kulturalnym, ciekawym miejscu, zajęciach pozalekcyjnych lub innych formach spędzania czasu wolnego przez młodzież w najbliższej okolicy. Druga - na najciekawszy pomysł oddolnej inicjatywy młodzieżowej związanej z aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz twórczym działaniem (dotyczy zarówno już działających jak i nowopowstałych nieformalnych grup młodzieży) – w formie opisu i projektu działań.

§ 3.
Ogłoszenie Konkursu
1)    Konkurs ogłoszony jest przez Stowarzyszenie jednorazowo w ramach projektu „Aktywny Młody Obywatel (AMO) 2009”
2)    Informacje o rozpoczęciu Konkursu łącznie z regulaminem Konkursu rozsyłane są mailem lub osobiście do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, instytucji samorządowych oraz organizacji społecznych zajmujących się na co dzień pracą z młodzieżą. Ponadto zamieszczone zostają na stronie internetowej www.cwil.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl.

§ 4.
Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku od 14 do 19 lat, która mieszka bądź uczy się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (dalej Uczestnik). Uczestnikiem konkursu może być także grupa osób w wieku od 14 do 19 lat, zamieszkujących bądź uczących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, która jako nieformalna grupa młodzieży działa na rzecz rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności bądź na rzecz lokalnej społeczności (dalej Grupa Uczestników)

§ 5.
Prace konkursowe
1)    Pracą konkursowa w pierwszej kategorii może być napisany przez Uczestnika artykuł o długości do 4000 znaków (łącznie ze spacjami) opisujący ciekawe sposoby spędzania czasu przez młodzież z terenu Powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Do artykułu mogą być dołączone maksymalnie 5 zdjęć.
2)    Pracą konkursową w drugiej kategorii może być opis pomysłu wydarzenia, spotkania, warsztatów, itp.,  który Uczestnik bądź Grupa Uczestników chciałby zrealizować.
3)    W Konkursie, bez względu na kategorię, Uczestnik/Grupa Uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
4)    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do dnia 13 października 2009, na adres poczty elektronicznej: blizejsiebie@yahoo.com umieszczając w temacie tekst „Co ciekawego dzieje się lub szykuje w mojej okolicy?”.
5)    Zgłoszenie oprócz Pracy konkursowej w pliku tekstowym (rozszerzenie „.txt”, lub „.doc”) oraz ewentualnych zdjęć w formacie „.jpg” (nie mniejszych niż 1600x1200 pikseli, oraz wadze nie większej niż 3 MB) musi zawierać dane Uczestnika:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres oraz telefon kontaktowy.
6)    Każdy uczestnik na pracy powinie zawrzeć zapis o następującej treści „Wyrażam zgodę na upublicznianie moich danych, jako autora” oraz  „Ja, ………………………………………………………., niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury przekazanych przeze mnie moich danych osobowych oraz ich umieszczenie w informatycznej bazie danych Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury a także ich przetwarzanie w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury z/s 64-720 Lubasz, ul. Wakacyjna 6, dla potrzeb Konkursu „Co ciekawego dzieje się lub szykuje w mojej okolicy?” i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem Bliżej Siebie i Natury w tym zakresie, a także, iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie”.
7)    Po przesłaniu prac konkursowych, na adres e-mail: blizejsiebie@yahoo.com nadawca otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający otrzymanie pracy konkursowej przez Stowarzyszenie.

§ 6.
Jury
1)    Nagrody przyznawane są przez Jury w skład którego wchodzi przewodniczący oraz od dwóch do dziesięciu członków powoływanych przez Przewodniczącego.
2)    Przewodniczącym Jury jest Jakub Placha.
3)    Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.cwil.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
4)    Członkowie Jury pełnią swoją funkcję bezterminowo w kolejnych edycjach Konkursu od powołania do momentu złożenia rezygnacji lub odwołania przez Przewodniczącego.
5)    Członkowie Jury pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 7.
Tryb przyznawania nagrody
1)    Decyzję Jury podejmuje na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego w ciągu 3 dni od terminu  zakończenia nadsyłania zgłoszeń.
2)    Jury podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
3)    Wyboru Jury dokonuje spośród Prac konkursowych zakwalifikowanych do oceny konkursowej zgodnie z postanowieniem paragrafów poprzedzających.
4)    Wybór najlepszych Prac Konkursowych dokonywany jest w drodze otwartej dyskusji Jury.
5)    W przypadku gdy zdania Jury są podzielone, wybór spośród dwóch lub większej ilości Prac Konkursowych może zostać dokonany w drodze głosowania. Przy czym:
a)    pracę konkursową do głosowania może zgłosić dwóch członków Jury działając wspólnie oraz Przewodniczący;
b)    głosowanie jest jawne chyba że przynajmniej jeden członek Jury zwróci się o przeprowadzenie głosowania tajnego;
c)    wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów;
d)    w przypadku gdy wybór dokonywany jest spośród większej niż dwie ilości Prac konkursowych w pierwszej turze wybierane są dwie pracy, które uzyskały największą ilość głosów, a następnie spośród nich wyłaniana jest jedna,
e)    w przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Jury.

§ 8.
Nagrody
1)    Jury dążyć będzie do przyznania nagrody autorom trzech Prac konkursowych, przy czym według swojego uznania może nie przyznać jednej, dwóch lub też żadnej nagrody.
2)    Autorzy trzech pierwszych nagrodzonych Prac konkursowych w pierwszej kategorii otrzymaja nagrody rzeczowe.
3)    Autorzy pierwszej nagrodzonej pracy konkursowej w drugiej kategorii otrzymają nagrodę finansową – 1000 zł
4)    O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadamiani przez Stowarzyszenie telefonicznie oraz e-mailowo.

§ 9.
Regulamin Konkursu
Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w biurze Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury, ul. Wakacyjna 6,  64-720 Lubasz oraz na stronie www.cwil.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie,
tel.: 067 253 01 60 wew. 11 06, fax: 067 253 01 78, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl