LSR na lata 2014-2020
Facbook LGD


Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tuodpoczniesz.pl
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp.
Gmina Lubasz
Gmina Połajewo
Gmina Trzcianka
Gmina Wieleń
Gmina Miasta Czarnków
PCT24

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia:

Walne Zgromadzenie stanowią osoby fizyczne i wskazani przez osoby prawne przedstawiciele osób prawnych, przy czym osoba prawna może mieć tylko jednego przedstawiciela.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 • wybór przewodniczącego obrad,
 • uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu,
 • uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
 • ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór  i odwoływanie Członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej. Organy te konstytuują się na najbliższym posiedzeniu,
 • wybór i odwoływanie członków Rady na wniosek Zarządu,
 • wybór Przewodniczącego Rady, 
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków  lub nie przyjęcia w poczet członków,
 • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady WZC.
 • podejmowanie innych uchwał stosownie do wniosków Zarządu i członków określonych niniejszym statutem.
Biuro Cz-T LGD
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI (adm)


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
STRONA OPRACOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI 4 LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI