LSR na lata 2014-2020
Facbook LGD


Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tuodpoczniesz.pl
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp.
Gmina Lubasz
Gmina Połajewo
Gmina Trzcianka
Gmina Wieleń
Gmina Miasta Czarnków
PCT24

AKTUALNOŚCI

 
2016-10-03

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 01/2016

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. I.     Termin składania wniosków od dnia 17 października  2016 r. do dnia 30 października  2016 r.
  do godziny 15:30.

 

 1. II.    Miejsce składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu
  wraz w wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
  w wersji elektronicznej, do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
  w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków. Wnioski nadsyłane drogą pocztową
   lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza pracownik LGD poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty
  i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu osoby przyjmującej wniosek. Potwierdzenia złożenia wniosku dla wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD.

 

III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % (na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, rozdział VI, tabela 16, str. 47).

IV.Zakres tematyczny:

 • Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
 1. V.  Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

 - spełnić warunki oceny wstępnej,

 - zostać uznany za zgodny z LSR, w tym

                - zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów
                 Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto

 - średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 19,8 pkt.

2. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 1. VI.                Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji, ponadto są one upublicznione na stronie internetowej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania: http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pliki/LSR_na_lata_2014-2020/rozwoj_kryteria_lsr_30.12.2015.pdf
 2. VII.              Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji –załącznik nr 2 do ogłoszenia
 3. VIII.            Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi -1 250 000 zł
 4. IX.                Maksymalna wysokość pomocy: do 300 000,00 zł
 5. X.                  LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy
  o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
  www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, ponadto Cz-T LGD zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Formularze wniosku o przyznanie wsparcia, biznesplan, formularze wniosku o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia

 

Dokumenty potwierdzające opis zgodności z kryteriami lokalnymi - pobierz plik pdf.

Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz plik pdf.

OGŁOSZENIE O NABORZE - pobierz plik pdf.

Procedury oceny i wyboru operacji - pobierz plik pdf.

Załącznik nr 1 - pobierz plik pdf.

Załącznik nr 2 - pobierz plil pdf.

Lokalna Strategia Rozwoju  - pobierz plik pdf.

 

Biuro Cz-T LGD
 
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI (adm)


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
STRONA OPRACOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI 4 LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI